Get Adobe Flash player

Piper pa28-181 Archer II

SE-KUV is located  at  ESGM

A lowwing, four seater, with a 181 horse power licoming
0-360

Repainted and refurnished in the winter of 2010-2011 in the city of Kaunas at Kaunas Aviation, Lituania.

http://www1.omnitel.net/kag/

for futher information kontakt Stanislav Vrubliauskas
Production Deputy Director

e-mail to: kag@kaunas.omnitel.net

we have obtained a whole new airplane...

AV.


Avvikelserapportering


Avvikelserapport

Syf­tet med avvi­kel­se­rap­por­te­ring är att säker­ställa att hän­del­ser och avvi­kel­ser som inträf­far på flyg­plat­sen fångas upp och åtgär­das, så att de inte inträf­far på nytt. Det hand­lar inte om att jaga syn­da­boc­kar, målet är att und­vika upp­re­pade avvikelser.

En aktiv avvi­kel­se­rap­por­te­ring leder till att vi kan loka­li­sera fel och bris­ter i verk­sam­he­tens pro­ces­ser och ruti­ner och rätta till dessa. Detta leder i sin tur till hög flyg­sä­ker­het och effek­ti­vi­tet och gag­nar alla som ver­kar på flygplatsen.

Avvi­kel­ser skall all­tid rap­por­te­ras till flyg­plats­led­ningen, även om flyg­klub­barna har egna system för rap­por­te­ring av avvi­kel­ser. Där­för kan man behöva rap­por­tera i flera system.


Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas vid:
  • Hän­del­ser som avvi­ker från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer
  • Hän­del­ser som kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
  • Bris­ter i flyg­plat­sens system och anläggningar
  • Have­rier, inci­den­ter och tillbud
  • Före­komst av vilt och fågel inom flygplatsområdet

Hän­del­ser med person-, flyg­plans- eller anlägg­nings­ska­dor samt till­bud av all­var­lig karak­tär skall även rap­por­te­ras till Trans­port­sty­rel­sen via deras webbplats.

Avvi­kel­se­rap­por­ten går  till flyg­plats­led­ningen, som vid behov vida­re­be­ford­rar till respek­tive flygklubb/verksamhetsutövare för bedöm­ning. Even­tu­ella åtgär­der beslu­tas av flyg­plats­led­ningen i sam­råd med flyg­plat­sens aktö­rer. Dessa med­de­las bl.a. via flygplatsmeddelanden.


Exem­pel på hän­del­ser som skall rap­por­te­ras:
  • Hän­delse som med­fört eller skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och anläggningen.
  • Olycks­fall vid flygplatsen.

Klicka här för att skapa en avvi­kel­se­rap­port: